Vantaa varmistaa pysyviä muutoksia elintavoissa vertaistuen avulla

Vertaistuki

Haastattelussa kerromme, minkälaisia kokemuksia Vantaalla on saatu vertaistuesta, kun ihmiset ovat halunneet tehdä muutoksia elintavoissa. Vertaisohjaajat ja asiakkaat ovat yhteydessä Coach4Pro-alustan kautta etänä ja vertaisohjaajat järjestävät erilaisia ryhmätapaamisia asiakkaille. Tämän lisäksi ohjaajien tukena toimii kokenut hyvinvointimentori Vantaan kaupungilta, Inka Mannoja. 

Inka, kenelle vertaistukiohjelmat sopivat?

Jos kysymys on liikunnan lisäämisestä, on hyvä aloittaa ohjatulla ohjelmalla, jotta varmistetaan asiakkaalle turvallinen tapa aloittaa ja tämän jälkeen asiakas voi siirtyä vertaistuki- ohjelmaan. Jos kysymyksessä taas on jokin muu elintapojen muutos, niin miksei voisi aloittaa suoraan itsenäisesti ja vertaistuella. Tässä meidän elintapaohjauksessa kaikki osallistujat ovat ensin käyneet ohjatun vuoden mittaisen elintapaohjelman, johon on kuulunut hyvinvointisovellus, tapaamiset hyvinvointimentorin kanssa sekä erilaiset ryhmätapaamiset. Ihmiset tulevat ohjaukseen mukaan dynaamisesti, sitä mukaa kun ovat lopettaneet vuoden mittaisen ohjatun jakson.

Mistä idea vertaisohjaajien käyttöön?

Elintapaohjausohjelmalle tarvittiin Omahyvinvointini jatko-ohjelma, jotta ihmiset jatkaisivat omaksuttuja elintapoja itsenäisesti eteenpäin vertaistuen avulla. Sitten kun mietittiin resurssien käyttöä, todettiin että yksistään mentorivetoinen ohjelma kuormittaa liikaa ohjaajia. On myös paljon tutkimusta aiheesta, jossa vertaistuki on havaittu toimivaksi ja asiakkaat kokevat sen tärkeäksi. Lisäksi tarvitaan vierellä kulkijaa ja kannustajaa. Näistä kolmesta syystä vertaistukimalli tuli valittua. Vertaistuella toimiva ohjelma alkoi keväällä 2020 ja kestää vuoden.

Miten tuette vertaisohjaajia?

Vertaisohjaajille pidettiin kahden tunnin koulutus Coach4Pro-järjestelmän käyttöön ja tämän lisäksi keskustelimme vertaisohjaajien roolista asiakkaiden tukena. Vertaisohjaajien kanssa on myös tehty sopimukset ja otettu soveltuvat vakuutukset. Säännöllisin, kolmen kuukauden välein pidetään yhteinen kokous, jossa käsitellään esille tulevia haasteita, kokemuksia ja vaihdetaan mielipiteitä.

Minkälainen on ohjaajien työkuorma?

Vertaisohjaajat kokevat työkuorman sopivana, samoin on laita mentorin työkuorman.

Mentorin työkuorma on pari-kolme tuntia kuukaudessa. Mentori on tarvittaessa myös suoraan yhteydessä asiakkaisiin. Joskus asiakkaat vain tarvitsevat enemmän tukea ja kanssakulkijaa. Asiat voivat liittyä liikuntaan, ravintoon tai uneen ja lepoon.

Miten seuraatte ohjelman edistymistä?

Seuranta on viikoittaista, mentori on järjestelmän kautta yhteydessä vertaisohjaajiin. Yhteys toimii myös toiseen suuntaan: vertaisohjaajat kertovat haasteista ja saavat tukea mentorilta.

Suurin osa asiakkaista on tosi aktiivisia, mutta niin kuin melkein kaikissa ohjelmissa on myös pieni joukko passiivisia henkilöitä. Passiiviset ihmiset ovat kuitenkin niitä, jotka hyötyisivät ohjelmasta eniten. Tässä on monesti kysymys motivaatiosta ja tähän lääke voisi olla ryhmätoiminta, eräänlainen fyysinen vertaistuki, johon myös vertaisohjaajat osallistuisivat. Pelkkä digitaalinen alusta ei riitä, näissä asioissa tarvitaan aina ihmisten välistä vuorovaikutusta.

Aktiivisuudesta vielä sen verran, että kun ihmiset ovat siirtyneet ohjatusta ohjelmasta vertaistukeen, niin aktiivisuus on säilynyt. Tämä on myös todennettu fyysisin mittauksin.

Osa ihmisistä on oivaltanut vasta tässä vertaisohjelmassa säännöllisten elintapojen merkityksen.

Kehityskohteita?

Sekä asiakkaat, että vertaisohjaajat pitävät nykymallista, tukea on saatavissa ja viestintä kulkee molempiin suuntiin. Kehitysideana voisi olla ryhmätapaamisten liittäminen osaksi ohjelmaa.

Toiminnasta tulisi näin vielä systemaattisempaa. Vertaisohjaajat vetäisivät nämä tapaamiset, mutta mentori voisi olla taustalla mukana. 

Vertaistukimalli näyttäisi toimivan, mitään seinää ei ole tullut vastaan, toki parannettavia asioita löytyy aina.

Ryhmä on vielä pieni, joten kun asiakasmäärät kasvavat, sieltä voi nousta tarvetta jonkinlaisiin alaryhmiin jakamiseen. Nykyistä hybridimallia voi toki vielä hioa vastaamaan asiakkaiden tilannetta ja vaatimuksia. Asiakkaita voisi profiloida vielä tarkemmin. Tässä voidaan käyttää hyväksi kertynyttä dataa.

Inkan loppusanat

On ollut tosi palkitsevaa nähdä, miten ihmisen ensimmäinen ohjattu vuosi on kantanut tänne asti, ja ihminen jatkaa valitulla tiellä.

Lisätietoa:

Vantaan kaupunki
Inka Mannoja, 040 190 7136, inka.mannoja(at)vantaa.fi

Oletko kiinnostunut kuinka yksi Suomen suurimmista kaupungeista toteuttaa elintapaohjausta etäpalveluna?

Oletko kiinnostunut kuinka yksi Suomen suurimmista kaupungeista toteuttaa elintapaohjausta etäpalveluna?

Tässä artikkelissa kerrotaan Vantaan kaupungin Terveyden edistämisen pilottihankkeesta, jossa testataan elintapaohjauspalvelua riskiryhmiin kuuluville kuntalaisille.

Elintapaohjauksen pilotissa testataan etäohjaustyökaluja, kuten Coach4Pro-ohjelmistoa, joka tekee asiakkaan ja ohjaajan välisestä kommunikaatiosta helppoa. Ohjelmisto mahdollistaa asiakkaiden kannustamisen ja terveellisemmistä elämäntavoista tiedottamisen vaivatta.

Artikkelin ovat kirjoittaneet projektiasiantuntija Marianna Suonpää ja projektikoordinaattori Inka Mannoja Vantaan kaupungilta.

 

Vantaan ja Coach4Pron yhteistyö

Taustaa
Vantaan kaupunki ja Coach4Pro testaavat terveyden edistämishankkeessa pitkäkestoista, vähintään 12 kuukauden mittaista elintapaohjausta. Elintapaohjaus on nimitetty Vantaalla hankeaikana Hyvinvointimentoroinniksi ja sitä pilotoidaan vuosina 2020-2021 kolmella eri kohderyhmällä. Kohderyhmien henkilöt kuuluvat terveydentilansa puolesta riskiryhmään. Näitä henkilöitä tunnistetaan perusterveydenhuollon asiakkaista, odottavista äideistä ja ammattikoulua käyvistä pojista.

Henkilöt ohjataan Hyvinvointimentorointiin terveyspalveluiden kautta, hyödyntäen potilasjärjestelmä Apottia ja Maisa-asiakasportaalia. Lisäksi mentorointiin on ollut mahdollista ilmoittautua itse hankkeen nettisivujen yhteydenottolomakkeella.

 

Ohjaus ja ohjelman elementit

Hyvinvointimentoroinnin elintapaohjaus aloitetaan tapaamisella, jossa keskustellaan asiakkaan tilanteesta, elintavoista ja tavoitteista elintapaohjauksen suhteen. Vuoden mittainen mentorointi koostuu etäohjauksesta, ryhmätapaamisista ja henkilökohtaisista tapaamisista ohjaajan kanssa. Lisäksi hankkeessa toteutetaan mentorointijakson jälkeen vuoden ajan seurantaa siitä, kuinka mentoroinnin aikana opitut asiat ovat juurtuneet osaksi mukana olleiden asiakkaiden elämää.

Mentoroinnin ohjauksessa käytetään apuna pilottivaiheessa mm. Coach4Pro-sovellusta. Sovelluksen avulla pohditaan erilaisten tehtävien avulla hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä jaetaan tietoa konkreettisesti eri osa-alueista, kuten liikunnasta, ravitsemuksesta ja unesta sekä palautumisesta. Sovellus mahdollistaa ohjaajan ja asiakkaan välisen kommunikoinnin milloin ja missä vain.

Ennaltaehkäisy Vantaa

Tällä hetkellä Vantaan pilottivaiheen mentoroinnissa on mukana tasan 100 henkilöä. Asiakkaat ovat pysyneet hyvin palvelussa mukana, sillä vain muutama on lopettanut terveydellisistä syistä. Mentorina Vantaalla toimii Inka Mannoja, joka seuraa ja ohjaa asiakkaiden etenemistä koko ohjelman ajan.

Osa asiakkaista on ollut mukana jo yhdeksän kuukauden ajan ja edistymistä elintapojen suhteen on huomattavissa. Esimerkiksi kehon painossa ja aktiivisuusmittareiden datassa on havaittu terveyden kannalta positiivisia ja tilastollisesti merkittäviä muutoksia. Myös asiakkaat itse ovat raportoineet positiivisia muutoksia esimerkiksi jaksamisessaan, ajattelutavoissaan ja fyysisessä kunnossaan.

Mentoroinnissa asiakkaiden lähtötilanne ja siten myös tavoitteet eroavat toisistaan. Tämän vuoksi mentoroinnissa painotetaan eri asioita jokaisen henkilön kohdalla. Näitä asioita ovat mm. arkiliikunnan lisääminen, harrastuksen löytyminen, keinot painonhallintaan, oman ajattelutavan tarkastelu, laadukkaan unen tai ravitsemuksen lisääminen. Pitkällä aikavälillä näillä onkin suuri merkitys oman hyvinvoinnin kannalta, joten mentoroinnissa pyritään löytämään hyvinvointia pitkällä aikavälillä edistävät asiat.

 

Tavoitteena jatkuvuus

Mentorointipalvelun testaus ja kehittäminen jatkuu Vantaalla syksyyn 2021 saakka. Palvelusta kerätään jatkuvasti palautetta ja kokemuksia, joiden perusteella arvioidaan palvelun hyödyllisyyttä ja sen aikaansaamia tuloksia sekä vaikutuksia. Tarkoituksena on vakiinnuttaa pitkäaikainen elintapaohjauspalvelu osaksi kaupungin perustoimintaa.

Lisätietoa Vantaan terveyden edistämishankkeesta ja hyvinvointimentoroinnista: https://kunnolla.fi/

Projektiasiantuntija Marianna Suonpää, 043 826 8121, marianna.suonpaa(at)vantaa.fi
Projektikoordinaattori Inka Mannoja 040 190 7136, inka.mannoja(at)vantaa.fi

Vantaan kaupunki tarjoaa ilmaisen hyvinvointisovelluksen kaikille vantaalaisille

 

Vantaan kaupunki päätti tarjota kaikille vantaalaisille ilmaisen hyvinvointisovelluksen. Kaupunki on joutunut sulkemaan vapaa-ajan palveluita koronaepidemian vuoksi.

– Kun tuli selväksi, että joudumme perumaan kaikki ohjatun liikunnan ryhmät, aloimme kartoittaa mitä korvaavia palveluita voisimme tarjota vantaalaisille, kertoo vs. Liikuntapäällikkö Anton Ahonen.

– Tarjoamme asukkaillemme sekä verkossa livejumppaa että Coach4Pro-alustalla toteutetun hyvinvointisovelluksen, jatkaa Ahonen.

Vantaalaiset voivat kirjautua hyvinvointisovellukseen Vantaan Sanomissa ja kaupungin omissa julkaisuissa olevien ohjeiden mukaan.

Terveyttä elintapaohjauksella – Vantaa uuden palvelun kehittäjänä

Terveyttä elintapaohjauksella – Vantaa uuden palvelun kehittäjänä

 

Vantaan kaupungilla on vuodesta 2004 alkaen toiminut Liikunta-apteekki.
Alussa Liikunta-apteekki lähti kokeiluna yhdestä tervekeskuksesta, jossa lääkäri pystyi määräämään henkilön liikunnanohjaukseen. Liikunta-apteekki on nykyään levinnyt osaksi kaikkien kuuden Vantaan terveyskeskuksen toimintaa. Saatujen kokemusten kautta on havaittu tarve monipuolisempaan elintapaohjaukseen.


Kohti yksilöllisempää ohjausta

Vantaa kaupunki käynnisti vuonna 2019 kehitysprojektin, jonka tavoitteena on luoda monipuolinen elintapaohjaus, joka tukee kattavammin asiakkaiden tarpeita. Alusta alkaen oli selvää, että uusi palvelu pohjautuisi digitaaliseen ratkaisuun. Tällöin ohjausta voidaan tehdä kustannustehokkaasti ja samalla tukea asiakasta henkilökohtaisesti pysyvien tuloksien aikaansaamiseksi.

Kuullessaan kehitysprojektista, Inka Mannoja oli heti kiinnostunut ryhtymään ohjaajaksi. Hän aloitti vuonna 2012 liikunnanohjaajana Vantaan kaupungilla. Inka on työnsä ohella opiskellut ylemmän korkeakoulututkinnon ja tehnyt opinnäytetyönsä Liikunta-apteekista.

– Pohjakoulutukseni on lähihoitaja ja olen ohjannut ihmisiä vauvasta vaariin viimeisen 20 vuoden ajan, joten päästä kehittämään kokonaisvaltaisempaa elintapahohjausta on lähellä sydäntäni, kertoo Inka.

Projektissa lääkäri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai ravintoteraputti suosittelee asiakkaalle elintapaohjausta, jos jokin ennalta määrätyistä kriteereistä täyttyy. Elintapahohjaus alkaa tunnin tapaamisella ohjaajan kanssa. Tapaamisen aikana käydään läpi ohjauksen sisältö, tutustutaan asiakkaan tilanteeseen sekä määritetään nykyinen kuntotaso leposykkeen ja puristusvoiman perusteella. Asiakkaalle myös ladataan puhelinsovellus ja opastetaan sen käytössä.

– Asiakkaat tykkäävät, että palvelussa on mukana sovellus. Se tekee siitä nykyaikaisen. Asiakkaat ovat oppineet peruskäytön nopeasti ja merkinneet liikuntatapahtumia ahkerasti, Inka toteaa.

Inka pyrkii antamaan palautetta ja kannustusta asiakkaalle välittömästi kun asiakas merkitsee suorituksen. Ohjelmiston käyttöönotto kävi kivuttomasti.

– Se ei ollutkaan niin vaikeaa, naurahtaa Inka.

Vaikka vanhaan Liikunta-apteekkin nähden uudessa palvelussa on enemmän digitaalisia laitteita ja aluksi on kirjaamista, on Inka ollut tyytyväinen.

– Palvelussa näkee kun asiakkaat innostuvat ja aktivoituvat, sekä sen miltä heistä tuntuu, Inka toteaa ja jatkaa,

– Tässä näkee työnsä tuloksen ohjaajana ja se motivoi!

 

Täältä voit lukea lisää kehitysprojektista:
https://kunnolla.fi/

Vantaan kaupunki ja Coach4Pro yhteistyöhön

Vantaan kaupunki ja Coach4Pro yhteistyöhön

Vantaan Kaupunki on ottanut käyttöön Coach4Pro-ohjelmiston ennaltaehkäisevän elintapaneuvonnan kehittämisprojektissa.

– Kehitysprojekti kestää syksyyn 2021 ja sen aikana laajennetaan jo käytössä olevia liikunta-apteekkeja niin, että voimme mahdollistaa ennaltaehkäiseviä elämäntapamuutoksia laajemmalle kohderyhmälle. Kehitysprojektin tavoitteena on luoda uusi, nykyistä laajempi toimintamalli, joka otettaisiin laajemmin käyttöön vuonna 2022, kertoo Anton Ahonen, vs. liikuntapäällikkö, liikunnan palvelualue.

– Coach4Pro-ohjelmiston avulla pystymme toteuttamaan omia palvelukokonaisuuksia eri kohderyhmille. Pystymme luomaan omaa sisältöä ja käyttämään myös valmista sisältöä. Kohderyhmät tulevat terveyskeskuksista, neuvoloista ja ammattikouluista. Jokaiselle ryhmälle on Coach4Pro-järjestelmään luotu oma palvelukokonaisuus, Ahonen toteaa.

Coach4Pro on tyytyväinen valinnastaan Vantaan Kaupungin kehitysprojektin ohjelmistoalustaksi.

Toimitusjohtaja Mikko Koskela toteaa, että Coach4Pron ohjelmistoalusta on nimenomaan suunniteltu Vantaan kaupungin kanssa tehtävän projektin kaltaiseen toimintaan.

– Uskomme, että oikein kohdennetulla tarjonnalla voidaan merkittävästi ennaltaehkäistä terveysongelmia ja näin säästää rahaa. Samalla parannetaan ihmisten hyvinvointia.

 

Lisää infoa antaa:

Coach4Pro
Mikko Koskela, Toimitusjohtaja
mikko.koskela(at)coach4pro.com
+358 40 060 3209

Vantaan Kaupunki
Anton Ahonen, vs. Liikuntapäällikkö
anton.ahonen(at)vantaa.fi
+358 40 620 2897

Uusi Suunnittelu-työkalu julkaistu

Uusi Suunnittelu-työkalu julkaistu

 

Coach4Pro on kehittänyt uuden intuitiivisemman tavan luoda suunnitelmia järjestelmään.
Suunnittelu-työkalun avulla voit luoda juuri sellaisen suunnitelman kuin haluat. Oli kyseessä sitten henkilökohtainen suunnitelman tai yleinen suunnitelma suuremmalle käyttäjä määrälle.

Voit luoda jopa vuoden pituisia suunnitelmia. Tärkeä osa uutta suunnittelu-työkalua on miten julkaiseminen toimii. Voit valita koska ja kuinka usein tulevat tapahtumat julkaistaan asiakkaille, kuinka monta päivää asiakkaalle julkaistaan ja koska julkaiseminen tapahtuu.
Tämä tarkoittaa että voit esimerkiksi luoda 3 kuukauden suunnitelman, joka automaattisesti julkaisee seuraavan viikon tapahtumat edeltävänä perjantaina kello 08.00.

Jos sinun pitää muuttaa jotain asiakkaasi suunnitelmassa, voit yksinkertaisesti muuttaa suunnitelmaa suunnittelu-työkalussa ja julkaista muutoksen. Tämän jälkeen jokaisella suunnitelman tilaajalla on päivitetty versio suunnitelmasta.

On myös mahdollista liittää suunnitelma osaksi valmennus-palvelua, jolloin kun uusi asiakas liittyy palveluusi, suunnitelma aktivoituu automaattisesti käyttäjän kalenteriin.

 

Suunnittelu-työkalu on osa päivittynyttä Coach4Pro-järjestelmään, joka tarkoittaa että kaikki valmentajat voivat käyttää sitä ilman lisäkustannuksia. Löytät suunnittelu-työkalun omana ikonina vasemmanpuoleisesta valikosta, tai jos käytät älypuhelintasi löydät sen oikeanpuoleisesta valikosta.

Haluatko lisää tietoa Suunnittelu-toiminnosta tai Coach4Prosta?
Lähetä meille viestiä tai ota ilmainen koekäyttö.